President :

Shigemori Kawaguchi

Advisor :

Junichi Ando

Advisor :

Yukio Nakakubo

Advisor :

Toshiaki Saisho

Executive Officer :

Jun Lin

Executive Specialist (Coordinator) :

Shinobu Kawai